Sivuston teko on kesken

Akvaristin vastuu

Maa- ja metsätausminiteriö on antanut määräyksiä lemmikkieläinten pidosta eläinsuojelulain ja -asetuksen perusteella. Mämä määräykset ovat sitovia ja lakiin rinnastettavia. Niiden noudattamatta jättäminen on eläinsuojerikkomus

Akvaario on tarvittaessa varustettava kannella tai peitelasilla siten, että kalat eivät pääse hyppäämään sieltä pois. Akvaarion yhdellä sivulla on oltava näkösuoja, jollei akvaarion kasvillisuus tai muu sisustus anna kaloille riittävää suojaa. Akvaarion veden määrän, laadun, lämpötilan, vesipinta-alan ja veden syvyyden on oltava sopivat ottaen huomioon kalalaji, kalojen koko ja lukumäärä. Vettä on vaihdettava tai puhdistettava säännöllisesti siten, että sen laatu pysyy hyvänä. Kuollut kala on poistettava akvaariosta välittömästi.

Akvaarion sisustuksen ja pohjamateriaalin on oltava kaloille sopiva. Kaloilla on tarvittaessa oltava sopivia piiloutumispaikkoja.

Kalaryhmiä, -parvia ja -lajeja yhdistettäessä tai luotaessa uusia kaloja ryhmään on erityistä huomiota kiinnitettävä kalojen yhteensopivuuteen ja kalojen parvikäyttäytymiseen.

Kaloja ostettaessaon kiinnitettävä huomiota kyseisen kalajin vaatimuksiin, jotka kauppias on velvollinen ylempänä olevan perusteella asiakkaalle kertomaan.