Sivuston teko on kesken

Pääsivu - Sivukartta - Etiikka - Ministeriön määräys

Maa- ja metsätalousministeriön eläinsuojelupäätös

Kopioin tähän sopivia osia Maa- ja metsätalousminiteriön päätöksestä: "Koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten pidolle asetettavat eläinsuojeluvaatimukset". Päätös kokonaisuudessaan.

Todettakoon että näitä määräyksiä rikotaan akvaarioliikkeissä enemmän tai vähemmän, mikä on helppo todeta liikkeissä käymällä.

Eivät kaikki akvaristitkaan tunnu olevan kovin tietoisisa itseään koskevista laeista, asetuksista ja määräyksistä!

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
PÄÄTÖS nro 2/EEO/l998

PäivämääräDnro
18.3.19981094100-97
Voimaantulo- ja voimassaoloaika
1.4.1998 - toistaiseksi

Valtuutussäännökset

Eläinsuojeluasetus (39611996) 49 §
Vastaavat EY-säädökset

KOIRIEN, KISSOJEN JA MUIDEN PIENIKOKOISTEN SEURA- JA HARRASTUS-ELÄINTEN PIDOLLE ASETETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tässä päätöksessä ja sen liitteissä säännökset koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastus- eläinten pidolle asetettavista eläin-suojeluvaatimuksista. Päätöksen tarkoituksena on suojella näitä eläimiä kaikelta vältettävissä olevalta kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.

Päätöksen ja sen liitteiden säännökset ovat sitovia. Liitteet sisältävät myös suosituksia, jotka on kirjoitettu kursiivilla. Suositukset eivät ole sitovia.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) seura- tai harrastuseläimellä koiraa, kissaa ja muuta pienikokoista eläintä, jota pidetään seuran, harrastuksen, myymisen, välittämisen, vuokraamisen, kasvattamisen, valmentamisen, kouluttamisen, säilytettäväksi tai hoidettavaksi ottamisen vuoksi taikka muusta vastaavasta syystä. Lisäksi seura- tai harrastuseläimellä tarkoitetaan tullin, puolustusvoimien ta i rajavartiolaitoksen käytössä olevaa koiraa, poliisikoiraa, vartiokoiraa, paimenkoiraa, rekikoiraa, opas- tai muuta avustuskoiraa sekä muihin vastaa- viin tarkoituksiin ja tehtäviin käytettävää koiraa; sekä

2) ulkotarhalla ulkoilutarhaa tai muuta sitä vastaavaa, eläimen ulkoiluun tarkoitettua aidattua tai muulla tavalla selvästi rajattua aluetta.

3 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1998.

Jyrsijöiden ja kaniinin pitopaikan on täytettävä liitteen 5 taulukoiden mukaiset tilavaatimukset, hillerin ja fretin pitopaikan liitteen 6 mukaiset tilavaatimukset sekä häkkilinnun pitopaikan liitteen 7 taulukon mukaiset tilavaatimukset 1 päivästä tammikuuta 2000 lukien.

Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä

Eläinlääkintöylitarkastaja Pirkko Skutnabb

alkuunLiite 10 Kalat

Akvaario on tarvittaessa varustettava kannella tai peitelasilla siten, että kalat eivät pääse hyppäämään sieltä pois. Akvaarion yhdellä sivulla on oltava näkösuoja, jollei akvaarion kasvillisuus tai muu sisustus anna kaloille riittävää suojaa. Akvaarion veden määrän, laadun, lämpötilan, vesipinta-alan ja veden syvyyden on oltava sopivat ottaen huomioon kalalaji, kalojen koko ja lukumäärä. Vettä on vaihdettava tai puhdistettava säännöllisesti siten, että sen laatu pysyy hyvänä. Kuollut kala on poistettava akvaariosta välittömästi.

Akvaarion sisustuksen ja pohjamateriaalin on oltava kaloille sopiva. Kaloilla on tarvittaessa oltava sopivia piiloutumispaikkoja.

Kalaryhmiä, -parvia ja -lajeja yhdistettäessä tai luotaessa uusia kaloja ryhmään on erityistä huomiota kiinnitettävä kalojen yhteensopivuuteen ja kalojen parvikäyttäytymiseen.

Kalaa ei pidetä pyöreässä vesimaljassa.

Akvaariossa on vähintään 1 litra vettä kutakin enintään 5 cm mittaista kalaa kohden ja vähintään 4 litraa vettä kutakin enintään 10 cm mittaista kalaa kohden. Akvaariossa on vettä kuitenkin aina vähintään 40 litraa.

Eläimen luovuttaja antaa eläimen myynnin tai muun luovutuksen yhteydessä eläimen vastaanottajalle eläinlajia ja eläimen pitoa koskevat tarpeelliset tiedot. Tällaisia ovat eläimen hoitoa, ruokintaa, käsittelyä, pitopaikkaa ja pito-olosuhteita koskevat ohjeet, tiedot eläimen lajinomaisesta käyttäytymisestä, eläimen senhetkisesta iästä, koosta täysikasvuisena ja eläimen keskimääräisestä eliniästä sekä muut eläimen hyvinvoinnin, terveyden ja pitämisen kannalta tarpeelliset tiedot.